Kuidas paigaldada Mysql replica’t

Mul on kaks serverit vhost1 ja vhost2

Paigaldan mõlemasse serverisse mysql-server paketi. Mina kasutan > yum install mysql-server
vhost1 masinas oleva mysql serveri seadistan master serveriks. Master serveri seadistamine on lihtsam.
Ava /etc/my.cnf
[mysqld] sektsioonis lisad rea:
server-id= [n] #kus n on unikaalne täisarv sinu mysql serverite gruppis mida kavatsed peegeldada.
log-bin=/path/[mysql-bin-log-file] # fail kuhu master logib muudatused binary kujul.

Loome master mysql serverisse kasutaja slave mysql serveri jaoks.

GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT
ON *.*
TO ‘replicant’@’slave_host’
IDENTIFIED BY ‘my_pwd’;

Seadistame vserver2’s asuva slave mysql serveri.

Ava /etc/my.cnf

[mysqld] sektsiooni lisa:

mysql-id=[n] # n on unikaalne täisarv sinu mysql serverite grupis

logime mysql CUI peale: > mysql mysql

Siin kasutame CHANGE MASTER TO lauseid. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/change-master-to.html

mysql>change master to master_host = ‘[mysql master server IP]’;
mysql>change master to master_user = ‘[slave user]’;
mysql>change master to master_password = ‘[slave user password]’;
mysql>start slave;

slave mysqlserver on seadistatud master mysqlserveri jaoks.

Sünkroniseerime master- ja slave mysql serveri.

Juhul kui teil oli master mysqlserver kasutuses ja see sisaldab andmeid siis tuleks need enne kanda ka slave mysqlserverisse.

Teeme master mysqlserverist dumpfaili.

# mysqldump –user=root –password=my_pwd –extended-insert –all-databases –master-data > /tmp/backup.sql

Enne kui dumpfail lasta slave mysqlserverisse tuleb slave seisma panna:
>mysql stop slave;

Kui vaatad backup.sql faili siis on seal read:

CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE=’bin.000846′ ;
CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_POS=427 ;

Juhul kui teete synkroniseerimist muul kujul siis hoolitsege et need laused saaksid slave mysqlserverisse.

laeme dumpfaili slave mysqlserverisse:

# mysql < /tmp/backup.sql

>mysql start slave;

Leave a Reply