R linear function solver

Olgu meil võrrandisüsteem:

2x + y = 5

5x – 2y = 3

R keskkonnas saame võrrandisüsteemi lahendada järgmiselt:

Loome matriksi A:

> A <-  matrix(c(2,1,5,-2),byrow=T,ncol=2)

 

> A
[,1] [,2]
[1,] 2 1
[2,] 5 -2

> B = c(5,3)

> solve(A,B)

[1] 1.444444 2.111111 # Vastavalt siis tundmatud x ja y